אחותי רחמה

1 לכבוד בת יעקב אשר ענה בן חמור מה תתיפחי , אחותי רחמה , - TT \ * : * T-: מה נפל לבך , מה רוחך נפעמה , ולחייך שושנים מה גבלו ז - -ך "T - - - 1— כי באי * ט 1 ךךים וכבודך חללו ? אם גבר האגרוף , יד זדים רמה , ; V T " T י T T * " ~ הבך IT ~ J העוז , 1 TV אחותי ~ t \ רחמה !? TT ' אן אוליך חרפתי בי - א » ה חךפתןז ו לבך 1 ... לא חרף , I T לא הסרת ::- תמתך ; '" T S קומי אפוא ושאי ממום פניך , לא לך החרפה כי אם למעניך , T : v - I T • • T- : ' מטמאתם תמתך לא נכתמה ; nDT כבר את , אחותי רחמה . T : ! TT \ זים הבל הוא האות על מצח קןין ! ובךמיך גם את תחז כל עין אות קןין אות לןלון וכלמת נצח על מצח הנבלים אנ 2 * י הרצח ; 1 אחותי רוחמה — כינוי לעם ישראל ( פל-פי הושע ב , ג . ( מחשש הצנזורה מסווה המשורר את הפרעות בדרוט רוסיה בבותרת נושנה המציינת נושא מקראי . יראו יו # בי תבל קדמה גמ ימה , : TT - T : ' : ידעו מה ענית , אחותי רחמה . ' r \ טוב לי כי עגית : הן נפשי נק 1 אה כל צרה ומצוקה אתה מצאה ; TT T T T TT  אל הספר
מוסד ביאליק