הצפור בכלוב

( בשלושה סוניטין ) קול י 81 ווךר 3 חלון ( צפניה נ , יד ) ךחוק # ם נולךתי , בלבנון יקננתי ; ? rotf T otf 7 חמדתי , ? .- r a & הסכן ' " : - הסכנתי : - : ? . שם לערר למדתי , T T T : קול * טרים האזנתי , פחד לא פחךתי , ובשמחה רננתי . T ; עתה חיי אקוטה , T - T ' T נצותי אמרטה , מיגון ? ויטבר ; * ' . V T ' T : אנ ^ T- -ים צדוני , T ובכלוב שמוני , T : " סגור מכל עבר . '* . "T * T ובאחת . נחמתי , . . - ^ — עוד כ ח עצרתי ; 1 חיי אקוטה - בחיי אמאס ( על פי תהילים צה , י . (  אל הספר
מוסד ביאליק