נספחים

נספח ו הכנסת העשירית הצעת חוק של ח"כ א' שפייזר תמ"ד חוק לפיקוח על ניסויים רפואיים וניסויים שאינם רפואיים בבעלי חיים , התשמ"ד 1984 הגדרות . 1 בחוק זה : ניסויים בבעלי חיים - ניסויים לצורכי מחקר , מדע ורפואה וניסויים אחרים . " השר" - שר הבריאות ; " המפקח" - המפקח על ניסויים בבעלי חיים שימונה על ידי שר הבריאות ; " הועדה המייעצת" - וערה שתמונה על ירי שר הבריאות ושהרכבה יהיה עפ"י חוק זה ; " מוסד מאושר" - מוסד שהמפקח , לאחר שהתייעץ עם הועדה המייעצת , העניק לו הסמכה בכתב לבצע ניסויים בבעלי חיים ; שמו וכתובתו של המוסד יתפרסמו ברשומות . אישור עריכת . 2 לא יערכו ניסויים בבעלי חיים אלא עפ"י הוראות חוק זה ותקנותיו . ניסויים  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה