חתך משוחזר של שני המבנים הצלבנים שקדכוו לארבעת בתי הכנסת