אפיק הירדן דרומית לתל־רון (החץ מראה על שרידי בנין מהתקופה הביזנטית) התרשימים שורטטו ע"י מ. קרמון־זיידביץ