‭: ?pnij D .9‬ איגרת ברכה בהוצאת ?ליאון המדפיס־. תל אביב, שנות השישים ‭.10‬ משמאל למעלה: איגרת ברכה, הוצאת 'מרכז התמונות/ חל אביב, שנות השישים ‭.12‬ משמאל למטה; איגרת ברכה. תל אביב, שנות התשעים