האוכלוסיה המוסלמית בירושלים

אורי שטנדל האוכלוסיה המוסלמית בירושלים מוערכת בכ 146 אלף נפש , מסך 545 אלף תושבי ירושלים והיא למעשה הכפילה עצמה במשך 25 השנים האחרונות . הגידול חסר התקדים בקרב המוסלמים בירושלים מיוחס לגורמים אחדים : לשיפור הרב בשרותי הבריאות ובמצב התברואה , שסייע להפחתת תמותת התינוקות , לריבוי הטבעי הגבוה , העולה כארבעה מונים על זה של הנוצרים . כן קיימת הגירה מתמדת של מוסלמים לירושלים , בעיקר מחברון ומאזורים אחרים . תשלום קצבת ביטוח לאומי עבור הילדים , שהיה חידוש עבור המוסלמים , היווה תמריץ להגברת הילודה במידה ניכרת . האוכלוסיה המוסלמית בעיר גדלה בצורה מתמדת וכן גדל חלקה היחסי בתוך האוכלוסיה הלא יהודית 90 % ) ב . ( 1990 בשנות השבעים והשמונים חלה ירידה דרמטית בפריון ובשיעורי הילודה , בעקבות תהליכי מודרניזציה , שהתקרבו לאלו של האוכלוסיה היהודית . שיעורי התמותה בקרב המוסלמים אף נמוכים מאלה של האוכלוסיה היהודית , בשל המבנה הגילי הצעיר . ההגירה הפנימית , בעיקר של הברונים , קיזזה במידה מסוימת את ההגירה לגדה המערבית ולמדינות המפיקות נפט בתקופת השלטון הירדני . תרומה נוספת לאוכלוסיה המוסלמית נובעת מהכללת אוכ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל