משקי בית לפי עשירוני הכנסה, ‭,1990‬ בירושלים, תל אביב וחיפה