הזרע למינהו (שיחה מדעית לבני הנעורים) תרס"ט/1908/09

מאת ח . א . זוטא תורה היא וללמוד אני צריך ! ו . הנה גרגיר חטה ! ב ח צ ו נ י ו ת ו אין הגרגיר פשוט הזה מעורר כל רגש בקרבנו . אף אין אנחנו שמים לבנו אליו בהתגלגלו בעפר , תחת רגלינו . אבל מה גדול הכח הנסתר בקרבו , מה גדול ערכו הפנימי ! בקרב הגרגיר הקטן הזה צפון כח גדול — כ ח המוליד כדמותו כצלמו ! חצו את גרגיר החטה לשנים בארכו וראיתם באמצע אבק ש נ ת י ב ש , אבק דקיק מאד , כמעט שלא נראה לעינים — הוא האבק המוליד של החטה ! שימו את גרגיר החטה באדמה , שפכו מים על האדמה הזאת וראיתם מה גדול כח הגרגיר הקטן ! בחיק האדמה יתחמם הגרגיר הקטן ויתעבה ו האבק המוליד שבקרבו יבקע את העור החיצוני , יך שרשים למטה בבטן האדמה וגבעול דק יוציא למעלה , לאויר , לאור השמש . השמש תחמם את הגבעול ביום , הטל ירוהו מים בלילה , מעט מעט יהפך הגבעול לקנה , הקנה ילבש שבלת לראשו , שבלת שבתוכה משפחה שלמה , המון חטים וכדמותו ובצלמו של גרגיר החטה . המון חטים ... ! ולכל גרגיר וגרגיר כח גדול מאד , כח המוליד כדמותו ו כ צ ל מ ו ... ! מה גדול הכח הנסתר בגרגיר החטה , בגרגיר הפשוט , בגרגיר הצהוב ... ! *  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל