הצבת כטל המדונה על גג אכסניית נוטררם, ‭\90*‬־ א. א שה מדגמנת לד,כנת פסל המדונה ב. מ7דל מגבס של תפסל ג. הפסל משל ר ם את הע ר צרב תטרפי- של תחלק העליון ר.הכנות להצבת הפסל על גג האכסנ" ה