היכל הבאאב,פרטים ארכיטקטוניים למעלה: סמל בהאא אללה המשמש כעיטור למטה: פרט מהכיפה