ספסל בגן ר!ואן, שם נהג בהאא אללאה לקבל את המאמינים (מימין)