תוכן עניינים

פתח דבר 5 פרונ ' ! משה שרון / הקדמה 11 אברהם שטאל / העליה לרגל לקברי קדושים בישראל ובעמים 14 מנהגי העליה לרגל ; האמונה בקברי צדיקים בימינו תאוטיק כנעאן / קברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל 23 הקדושים לסוגיהם ; מעמדם של קברי הקדושים ; הקדושים כמחוללי נסים ; הברכה הנובעת מביקור בקברי הקדושים ; חפצים המופקדים למשמרת בקברי הקדושים ; קשירת בדים לקבר ; קברי הקדושים כמרפאים ; מבנה קברי הקדושים ; התנהגות בקברי הקדושים ; סימנים שמותירים הקדושים ; העצים ליד קברי הקדושים ; מקור מים ליד קברי הקדושים ; מערות מקודשות וקברי הקדושים ; מנחות וחפצים בקברי קדושים ; קדושים שצאצאיהם חיים עדיין ; קברי נשים קדושות ; קברי קדושים בדווים מיקומם של קברי הקדושים 43 תפרוסת קברי הקדושים פולחן הקדושים בקרב יהודים ומוסלמים - השווה והשונה 46 נביאים וקדושים במסורת המוסלמית אלי שילר / קברי הנביאים באסלאם 51 נספח : דמויות מקראיות וחשיבותן במסורת המוסלמית 59 אדם — הנביא הראשון ; קין והבל ; נוח ; נמרוד ; אברהם ; לוט ; ישמעאל ; יצחק ; יעקב ; רחל ; יוסף ; בנימין ; משה,- אהרון ; יתרו ; יהושע ; שמואל ; שאול ; דוד ; גולית ; שלמה ; ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל