תגובות והערות

לי . י אלי שי לי הוצאת אריאל ת . ד . 3328 ירושליס 3 . 1 , 88 א . נ . הצג 1 ערנו מאד למצוא נספר זאנ וילנאי חלק נ ' שיצא זה עתה לאור מאמר מפרי עטר עול }? ניקה מעוז כנושא "הארנלטקטורה של גמלא וננלניה . " לפני זמן לא כל כך רב פורסם ספרכס "רמת הגולן . " אז גללינו , למזלנו בזמן , ני מר מעוז עומד לפרסם נו מאמר על גמלא והחלפנו אותו נמאמר של ^ מרלה גוטמ 7 ולא narc נצעדלס נוספים . שמריה אף טרח והזדרז נמל וחד נדי לא לעכנ או ; הפרסום . אנו מאד מו / פלאיס ומצטערלס ני הזרת והיית שות 9 לאוו / ה פגיעה חמורה נאתלקה " מקצועית והקעס נר ^ להה . אנו רואיס ננו גס עלנו ? אישי לרמייה , שנימיס אלה לא נמ \ א 1 p . 1 הנריאות והמקרר , נודאי לא מוסי 9 לי נריאות , מי בסרך 'ודע ני גמלא נמצאת עדיי ? נמ'גנ של חפירה , ללא פרסום מדעי . מלא , < aiit לקנל לביסוס שוס חומר ללא רשו , 0 החופר , מר מעוז אפילו העתיק תכניות שלנו וא 9 קנע לעי : 1 מו "קופירייט" על אחת התננלות שהרכיב מתננללת 0 לנ . ות של החפירה . איננו r euro נמה שננע אותך מר מעוז , אל היה מחונתך נעורל וכאדם הנקי ננושא הארכאולוגיה נמלדה , npDon לודא ולנדוק את העני ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל