מלון טבריאס ערב חנוכתו ‭1894-ב‬ העלאת ; הדגל לתורן