''חוח עלו! ביד שכור ומשל בפי כסילים'' (משלי כו, ט)