''חרמונח" ספינת מחקר של חמעבדח לחקר חכנרת עלשס יגאל אלון. בשל חמפלס הנמוך של האגס חתחילח המעבדת מאפריל 1986 במחקרים מיוחדים על תרומת נוטריאנטים מהשטחים חליטורלים הנחשפים לראשונה, ועל התנהגות של הפאונה חבנטית חליטורלית המשמשת כמזון לדגיגיס של מינים רבים.