דב קובלנוב על רקע ביצות כבארח בעת ייבושן לפי שיטתו