אתרים ומקומות בארץ־ישראל

אריאל כתב עת ל » ד > עת ארץ > - ש 1 אל 56-55 ניסן תשמ"ח אפריל 1988 אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל שנה תשיעית / חובות 56-55 אפריל / 1988 ניסן תשמ"ח 1988 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים אין להעתיק מספר זח , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורח שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור אתרים ומקומות בארץ ישראל  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל