אתר מגורים מתקופת הברונזה התיכונה א' במזרח בקעת עובדה, מבט ממזרח. החדר המלבני מימין שייך לשלב קדום יותר