ממגורה מרוצפת באתר מגורים מן האלף השלישי לפסה"נ במזרח בקעת עובדה