אתר מגורים מן האלף הרביעי והשלישי לפסה"נ במזרח בקעת עוברה, מבט ממערב