איור ‭:6‬ יחידות נוף ראשיות באזור אילת ‭,1‬ גבול בין יחידות נוף ראשיות ‭,2‬ גבול בין יחידות נוף משניות ‭,3‬ נחלים ‭,4‬ גבול בין לאומי ‭,5‬ ישוב ‭,6‬ אגני צבירה ‭.7‬ מצבורי חולות בערבה ‭.8‬ נופים הרריים של סלעים גבישיים עם מישאריס של אבני חול ‭,9‬ נוף של שרשרות הרי בדד ‭.10‬ קרקס הסחיפה והבליה של תמנע ‭,11‬ יופי מדרונות ושלוחות מבותרים הבנויים מסלעי גיר, חווארים וקירטון ‭.12‬ נופי רבדות גירניות מבותרות (נוהוך: סקר דובל אילות ‭(1967‬ מיפוי: צבי תן