עמוד השער של תנ"ך נדיר מהמאה ה־‭,17‬ 'ביבליה פוליגלוטה/ שבו מצוינות השפות שבהן הודפס התנ"ך בטורים מקבילים