‭: 10 'nn‬ שערי בית המקדש והמבנים על הר הבית, בית המקדש ומדרש שלמה. פרט מתוך כתב יד של ספר 'ייחוס אבות' אשר נעתק בעיירה קאסלה מונפיראטו, צפון־ מערב איטליה, ‭.1597/98‬ לידס, ספריית האוניברסיטה כת"י רות' 200 עמי 5