‭:7 'nn‬ "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון־‭.'‬ בית המקדש המשיחי בדמות כיפת הסלע המוסלמית. תמונה המופיעה בעמודי שער של ספרים עבריים שנדפסו בידי המדפיס מארקו אנטוניו יושטיניאן בוונציה במאה ה־‭.16‬ בתמונה עמוד השער של ימשנה תורהי לרמב"ם, ונציה, ו‭550/5‬ו