הבית שבו היה חדרו של גורדון — החדר הפרטי היחיד שהיה בחצר