שפך הירדן בכניסה לכנרת, בצילום אוויר מ־948ו, שנים nnriK לפני היוצרות הלגונות במקום