הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 142 שנה עשרים ושתיים מארס / 2000 אדר ב' תש"ס © תש"ס 2000 / כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל