תבנית השלב הראשון של בניין בית־הבנסת בנבוריה (מתוך ‭( BASOR 246 ,1982‬