בתרה; למעלה- הפתח שבצפון הקיר המערבי למטה - הקיר המערבי