• אתר סקר •— גבול בינלאומי 0 יישוב Y אתר בית־כנסת ידוע • •?• גבול הגליל