פתרון מחוברת קודמת זיהוי התמונה ו בני ברק בשנות השלושים.