‭rmnn .5‬ קרמיקה בחזית בית שמואל לוי. ‭.6‬ מעיטורי חזית בית הספר העירוני לבנים \ יפו וחיפה ‭.7‬ תפילת הדרך. כד ‭.8‬ רוכב על גמל. אריח ‭.9‬ תפילת הדרך. אריח ‭.10‬ שלט אשר היה קבוע בחזית ביתו של יהודה מגידוביץ (רח' מוהליבר ‭(23‬ 1ו. 'רחוב הס‭,'‬ שלט תלת לשוני, 925 ו