Tinoum הרג בנימין הלו 1 מוצא המשפחה ב0פרד. עם הגרוש התיישבו בליוורנו שבאיטליה וב־1732 עלו לארץ ישראל. התרומה של הנכד, עתי הלוי, היא שאפשרה לבצע את מפעל 'תמונה באבן' באהל משה. בתמונה המשפחתית (ממול) נראים הרב בנימין הלוי, רע"תו 0ול0נה ושלושת ילדיהם: I אשר, יעקב והתינוקת שמחה (שנפטרה בילדותה‭,(‬ כשהם י1שבים ב100דיו של הצלם הירושלמי ש י ? נרינסקי בשנת ‭.1911‬ הרב בנימין הלוי, שכיהן כראש אב בית דין של העדה הספרדית, זכור לוותיקי השכונה כאיש בעל שיעור קומה, הן בקומתו הפיזית והן בלמדנותו ובעסקנותו הציב