נספח שני מעשה נוקטניבור לפי ספר חסידים

יש מין מזיק שקורין אותו דרגון בלשון יוון . אם יכוהו בחרב — לא יינזק , אבל כיוצא בו שנולד מן דרגון ו rrvn שם אחד שנולד מבת המלך ומדרגון , מין שד . אמר אותו דרגון שהיה בועל אשת המלך 1 איני מתיירא אלא מאותו דרגון בן בת המלך . ואותו היה בבית הסוהר . אמר המלך לאותו בן בת המלך : אניח אותך בן חורין וצא מן הסוהר . הלד ולקח חרב אביו , וישב תחת המיטה של אשת המלך . מיד אותו השד הריח , אמר : אני מריח ממי שאני ירא . אמר : אף על פי כן לא אניח מלבעול . הלך ובעל . וזה שתחת המיטה יצא להמ תין ; אחר ששימש וירד מן המיטה , הכהו ועשה בו חבורה אחת . אמר אותו השד : הכני פעם שנייה ; כי מי שפעם אחת יכהו — ימות , ואם ישנה להכותו —יחיה , ויעשה לכמה ראשים , ויעשה לכמה נזק . אמר המכה אותו : פעם אחת ילדתני אמי , ולא שתיים , לכד לא אכר עוד . ואשת המלך יצאה , וזה המוכה , אותו הבועל , מת , ונפח בשרו עד שנתמלא כל החדר , שלא היו יכולים להוציאו דרך הפתח , וציווה המלך לשבור גג של החדר וחתכוהו חתיכות חתיכות וטענו כמה עגלות מלאות מבשר דרגון ופינוהו משם . והמלכה לא אמרה , אותו דרגון בעל אותי , כי אז המלך היה מת והיא היתה י...  אל הספר
מוסד ביאליק