נספח ראשון מסיפורי אלכסנדר בספרות התלמודית

1 א ] תנו רבנן ' בעשרים וארבעה בניסן איתנטילו דימוסנאי ( נסתלקו [ המתנחלים ] העממים ) מיהודה ומירושלים , כשבאו בני אפריקיא לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון . אמרו לו . ארץ כנען שלנו היא , דכתיב : 'ארץ כנען לגבולותיה' ( במדבר לד , ב , ( וכנען אבוהון דהנהו אינשי הוה ( וכנען היה אביהם של האנשים הללו , ( אמר להו גביהא בן פסיסא לחכמים : תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון ; אם ינצחוני , אמרו : הדיוט שבנו נצחתם , ואם אני אנצח אותם , אמרו להם r תורת משה נצחתכם . נתנו לו רשות והלך ודן עמהם . אמר להם ן מהיכן אתם מביאים ראיה ? אמרו לו : מן התורה , אמר להן : אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה , שנאמר : 'ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו' ( בראשית ט , כה , ( עבד שקנה נכסים , עבד למי ונכסים למי ? ולא עוד אלא שהרי כמה שנים שלא עבדתונו ! אמר להם אלכסנדרוס מלכא י החזירו לו תשובה . אמרו לו : תנו לנו זמן שלושה ימים . נתן להם זמן . בדקו ולא מצאו תשובה . מיד ברחו , והניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות , ואותה שנה שביעית היתה . שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אל...  אל הספר
מוסד ביאליק