חלק רביעי תלאות אחרונות

נא ] אחרי כן נסע משם אל בקעה גדולה ושמה אכתאיה , וסביב לבקעה יער אילנות עצומים נושאים מגדים נפלאים , ובתוכו אנשי שדה גדולים בגווייתם בעצם גזית בני ענק ולבושיהם כותנות עור . וכחנות הצבא על הבקעה צבאו גם הם המדברים אליהם , ובידיהם חניתות ארוכים , ויילחמו עם אנשי אלכסנדר עד אשר הרגו מהם קנ"ב פרשים . ויצוום אלכסנדר להרים קול סער גדול מאוד , וכאשר שמעו האנשים ההם קול ההמון ותרועתם ולא שמעו מאז , קמו נסו לקולם היערה . וידביקו אותם אנשי חיל ביער , וימת מהם עם רב . ויהי מספר ההרוגים בו ל"ד , וימותו מאנשי אלכסנדר קי"ז . ויעמדו שם שלושה ימים , ניזונים מחיית היער ופרי האילנות , ויהי ביום הרביעי הלכו אל יאור קרוב למקום ההוא , ויחנו שם בשעה התשיעית מן היום . וימצאו איש עצום וארוך , ועליו שיער כשער החזיר . ויצו אלכסנדר לתופסו חי , ויבואו אליו , ולא ברח ממקומו , ולא זע מהם עד הגיעם אליו . ויביאוהו לפני אלכסנדר . ויצו להפשיט נערה אחת מן הבתולות את לבושה ולהגישה לפניו . וכראות האיש הפרא חטפה ורצה לברוח עמה . ויאמר אלכסנדר לאוחזו ולשורפו באש , ויעשו כן . אחרי כן נסע משם , ויחן בהר ששמו אדמנותין . ומראש ...  אל הספר
מוסד ביאליק