חלק שלישי הודו

[ א ] ויהי אחרי כן , ויצו את חיל פרס לצבוא עמו , ויצבאו עד ארכניה וילכדוה . ומשם עבר מקלאניץ , ומשם באריתיה , ומשם סאתיה , ומשם נסע עד קצות המזרח . ויבוא באומה נוראה , מראה איום ונורא להם , ותוארם נפלא בעיני בני אדם , והם אוכלים כל בעלי חיים וזבובים ועכברים ושק צים ורמשים , וכי ימות בהם אדם לא יקברוהו , אך אוכלים את בשרו . ויהי בלבו להגירם על ידי חרב . ויימלר אחרי כן עם לבבו , כי אמר : אולי יימלטו מהם שרידים , ולא אוכל לכלותם . וישליכם מן הארץ ההיא עד קצה ארץ צפון , בין שני הרים , שם האחד פרקתנכון ושם השני בוראון , וביניהם בקעה רחבה , ויאספם אל תוכה , ויתפלל אל האלוהים ויאמר : בי , 'ה סגור נא את האנשים האלה לבלתי ישחיתו הארץ . וישמע ה' בקולו , וייעתר לו , וידבקו ההרים זה בזה , ולא נשאר ביניהם אך מעבר רחב י"ב טפחים . ויצו המלך אלכסנדר ויערכו ברזל ועופרת ונחושת למען לא יותכו מפני אש ולא יתפוצצו מפני פטיש , וישלך אל פי המעבר ויסגרהו מן הארץ עד רום ההרים השווה יחד זה עם זה , למען לא יצאו עוד האנשים משם וישחיתו את הארץ . ומהיום ההוא והלאה הם סגורים , אין יוצא ואין בא , ויקראו למקום ההוא : ...  אל הספר
מוסד ביאליק