ו. על העדר־חישה בהוויות לא־גשמיות

מאמר זה , העשרים-ושישה לפי הסדר הכרונולוגי , מחולק לשני חלקים . החלק הראשון ( פרקים ( 5-1 דן בהעדר חישה בנפש , כלומר שאץ הנפש נתונה להיפעלויות ולשינויים . הלק זה של המאמר הוא מעין הקדמה למאמר הגדול הבא על הנפש ( המאמרים ה 27 וה 28 לפי הסדר הכרונולוגי . ( IV 3 ; IV 4- החלק השני של המאמר ( הפרקים ( 19-6 מוקדש לסוג אחר של העדר חישה , והיינו שהחומר אינו חש . הנפש , שאינה גשמית , לא תחוש שום תחושות , היפעלויות ומאוויים , ולא יחול בה שום שינוי ( פרק . ( 1 כל אחד משלושת חלקי הנפש : החל ק השכלי , המתרגש והמתאווה טובים הם כשהם נוהגים בהתאם לטבעם . החלק השכלי מקבל הוראות מהשכל , ואילו שאר החלקים מהחלק השכלי . הגוף יחוש וישתנה , ואילו הנפש 'יודעת' ו'מכירה' בלי כל תחושה ( פרק . ( 2 הוא הדין באשר להיפעלויות , שונים בהן תפקידיה של הנפש מאלה של הגוף ; מקום התחושות והתנועות בגוף הוא , ואילו בנפש אץ תחושות ושינויים ( פרק . ( 3 גם חלק הנפש הקרוי סביל ( דעות וחרדות הנובעות מהן , תקוות וכוי ) אינו חש ואינו משתנה , כי הוא בחינת אידיאה , שהיא מעוררת תחושות ותנועות , אך הן לא יחולו עליה ( פרק . ( 4 היטהרות...  אל הספר
מוסד ביאליק