ג. פלוטינוס והרומאנטיקה הגרמנית

בגרמניה יגילו מחדשי את פלוטינוס ההיסטוריונים של הפילוסופיה טיךמא וטננמאן' ובמיוחד המשורר נובאליס . ( 1801— 1777 ) '! 1 במכתבו אל פרידריך שלגל מ 10 . 12 . 1798 כתב הלה 15 שבקראו את טידמאף 1 הכיר לדעת את הפילו' סוף פלוטינוס ונתמלא אהבה אליו ; פלוטינוס כאילו נוצר בשבילו' והוא קרוב יותר ללבו מקאנט ומפיכטה . אפשר למצוא אצלו רעיונות רבים שטרם הוכרו' וכדאי להביאם בפני הפילוסופים . לדעת נובאליס' היטיב פלוטינוס ( ואם אמנם בהשראתו של אפלטון ) משאר הפילוסופים לחדור לעומקה של תכלית המציאות בהוכיחו , שהעולם הפינומינאלי הנתפס בחושים יסודו ומקורו בעולם הרוחני ' השכלי . יוהאן וולפגאנג גיחה" ' ( 1832—1749 ) גדול המשוררים הגרמניים' הוקיר מאוד את פלוטינוס . לראשונה נתקל בחיבורי פלוטינוס בשנת ' 1782 ומאז עשה לילות כימים כדי להתעמק בכתביו . " בפעם השנייה בא במגע עם כתבי פלוטינוס בשנת ' 1805 כאשר הוציא פ . קרויצר לאור את תרגום האנאדה , 8 in 'על הטבע וההתבוננות והאחד / הטבע' כותב פלוטינוס' הוא התוצאה של ההסתכלות . הווייתו כרוכה ביצירה' ויצירה זו היא ההסתכלות' שהיא מנת חלקו של האמן . רעיון זה הלהיב את גיתה ו...  אל הספר
מוסד ביאליק