ב. חסידי פלוטינוס באנגליה במאה השבע-עשרה

באנגליה של המאה הי"ז התפתחה האפלטוניות בגוונה הניאופלטוני נוצרי . קמברידג' היתה למרכזה ונציגיה החשובים ביותר היו הנרי מור 11 וראלף קודוורט . 12 אחרי תורתו של אפלטון ושל פלוטינוס נטה גם שפטסברי —1671 ) . 13 ( 1713 הלה נקט כלפי המציאות עמדה אסתיטית . הוא טען' שהעולם אינו מכונה מתה' והילכך לא תתאר את ישותו לא גירסה יבשה של השכל ואף לא הניסוי הפשטני . קרוב יותר לוודאי ' שתעשה זאת הקונטמפלאציה ; היא בהתבוננה בטבע בשלמותו' תראה את חייו האמיתיים' את מבנהו האורגאני ' את ההרמוניה שבחלקיו . הקונטמפלאציה היא עמדתו הטיפוסית של האמן ; לפיכך על העמדה האסתיטית לשמש דוגמה למדעית . כתפקיד מוסרי קונקרטי ראה שפטםברי בחינוך הפרט המושלם' שתהא לו הבנה מלאה בטוב וביופי . כדי שיהא היחיד שרוי בהרמוניה לא רק עם עצמו אלא גם עם היקום כולו' הוא זקוק לא רק לשכל ; S . Hutin , Henry More , 1966 ; A . Lichtenstein , Henry More , 1962 ; . 11 ש . ה . ברגמן , שם , . 428-426 L . Gysi , Platonism and Cartesianism in the philosophyof Ralph Cudworth , 1966 ; . 12 ; J . A . Passmore , Ralph Cudworth : An interpretation , 1951...  אל הספר
מוסד ביאליק