ג. הניאופלטוניות והפילוסופיה היהודית בימי־הביניים

הפילוסופיה היהודית בימי הביניים צמחה בתחילת המאה התשיעית באיזור התרבות האיסלאמי , והיא שרויה כולה בשהפעתה של הפילוסופיה האיסלאמית . בהתחלותיה היא נצמדת בעיקר לרעיונות הפילוסופיים הדתיימ של הכלאם האיםלאמי ' ממנו הושפע רב סעדיה ' ( 942—882 ) אביה של הפילוסופיה הדתית היהודית שבימי הביניים . הניאופלטוניים היהודים' שבאו אחריו' שואבים מתוך הספרות הניאופלטונית האיסלאמית' והאריסטוטליים היהודים סומכים' בפירושם לדברי אריסטו' על האריסטוטליים הערביים . 19 . 1 הניאוסלטוניים היהודים הניאופלטוניים היהודים שקדו ליישב את הניגודים שבין תיאור העולם הפילוסופי ובין תיאור העולם של דת ההתגלות על פי השיטה הניאופלטונית' שבצורה שהגיעה אליהם בימי הביניים קלטה אל קרבה לא מעט יסודות אריסטוטליים . הניאוםלטוני היהודי הראשון' יצחק בן שלמה הישראלי ( בערך 20 ( 950-850 ' הוא מחברם של יספר ההגדרות' ויספר היסודות' ( שניהם אבדו במקורם הערבי ' ולא נתקיימו בידינו אלא בתרגומם העברי והלאטיני . ( ישראלי היה הראשון' אשר ניסה לנטוע את הניאופלטוניות על קרקע יהודי . את המושג בריאת אלוהים בחינת יש מאין הוא כורך במושג האצילות של הנ...  אל הספר
מוסד ביאליק