פרק שני: הניאופלטונים הנוצריים

השיטות הפילוסופיות הנוצריות שצמחו במזרח הסתייעו בעיקרי התורה הניאופלטונית . עם הניאופלטוניים הנוצרים במזרח נמנים : אוריגנס' גריגוריוס בעל המופתים' גריגוריום איש ניסה' סינסיוס' ופסיבדו דיוניסיום אריאופאגיטס . ואף במערב' שבו התפתחה מיטאפיסיקה נוצרית עצמאית מבית מדרשו של אוגוס טינוס' השפיעו התורות הניאופלטוניות' במיוחד על בואיתיוס . אוריגנס" 185 ) או ' ( 254-186 המכונה אדאמאנטינוס ( איש פלדה ) על שום . 23 ר' עמ' . 63-62 R . Vancourt , Les derniers commeiitateursalexandrinsd'Aristote : I ' ecole d'Olym- . 24 piodore , £ tienne d'Alexandrie , 1947 ; RE , vol . 35 , pp . 207-227 . A . H . Armstrong , ed . The Cambridge History of later Greek and early Medieval . 1 Philosophy , 1970 , 182-192 שקידתו בעבודה' היה בתקופתו התיאולוג הנוצרי הנכבד והנודע ביותר במזרח . מוצאו מאלכסנדריה והוא בן להורים נוצרים . הוא היה תלמידו של קלמנס כבית המדרש לקאטחטים שבאלכסנדריה * ' אולם שמע לקח גם בתחום הפילוסופיה הניאופלטונית מפי אמוניוס סאקאסנ . כבר בצעירותו קנה לו בקיאות הן בכתבי הקודש והן בכתבי הפילוסופים ...  אל הספר
מוסד ביאליק