א. האלים הבלתי־נראים; הכוכבים והדיימונים

הפילוסופיה של פלוטינוס' לפיה ה'אחדי הוא ההוויה האמיתית וממנה נאצל היקום' היא בעצם גם תיאולוגיה : היא מורה מציאותו של אל אחד שהוא יסוד הכול . יהד עם המוניזם הפאנתיאיסטי הזה מקבל פלוטינוס גם את הפוליתיאיזם של הדת היוונית' ואינו רואה שום סתירה בכך : האל האמיתי הוא אחד' אולם ממנו יבואו אלים רבים' נחותים ממנו וכפופים לו' בעלי דרגות שלמות שונות . האל - כותב פלוטינום » — שהוא אשר הוא' יוצר אלים רבים' והם קשורים בו ; הוא יצרם וממנו יבואו . האל היחיד והאחד מגלה את גודלו במספרמ הרב של אלי העולם השכלי ' ביצירתו את הנפש — השליטה בעולם' ואת האלים ההווים בעולם זה וחוזים בעולם ההוא' וכן את הדיימונים' התופסים מקום בין האלים ובי ן בני האדם . ובך הוקמה מערכת שלמה של יצורים אלוהיים . בראשם עומד השכל ( vovg ) בגילויו של היאחד' שאין להגדירו ; אחריו האידיאות אשר בשכל יסודן' ולבסוף — נפש היקום . * . 41 פורפיריוס , חיי פלוטינוס , . 3 , 2 VI 9 , 4 . 42 I 4 , 9 ; V 3 , 1 . 14 ; V 8 , 10 . 1 1 ; VI 7 , 34-35 . 43 VI 9 , 9-1 1 . 44 11 9 , 9 . 1 IV 8 , 3 ; V 5 , 3 ; V 9 , 8 ; VI 6 , 15 ; VI 7 , 17 . 2 מעמד שני של ...  אל הספר
מוסד ביאליק