ג. חירות הרצון

הנפש בעלת רצון חופשי היא לא במובן אינדטרמיניסטי ' אלא מבחינת ההגדרה העצמית . כל בחירה שלנו וכל מעשה' אומר פלוטינוס' בהכרח שיהיו להם סיבות ; לכל מצב ולכל פעולה סיכה משלהם . אולם קיימים שני סוגי סיבות : יש מהן הקשורות במסיבות חיצוניות' ויש שהן בנפש עצמה . הסיבות הנובעות מנפשנו הטהורה עצמאיות וחירות בהן' ואילו המעשים כסיבות חיצוניות מקורם' או בחלק הנפש הנחותה ( בטבע ) . 38 השכל והרצון החופשי קודמים למעשים . ואילו הביצוע אינו תלוי דווקא באדם בלבד' אלא גם במסיבות חיצוניות' שלעתים IV 4 , 20 . 35 VI 7 , 30 . 34 1 1 , 10 . 37 IV 4 , 28 . 36 III 1 , 9-10 . 38 עלולות להכשיל אותו . החופש אינו כרוך אפוא במעשה עצמו , כי אם בשכל הטהור הקודם לכל מעשה . בעל רצון חופשי ועצמאי הוא ( לדעתו של פלוטינוס ) אך זה אשר השתחרר' בפעולת שכלו' מהתחושות והרשמים הגשמיים . העצמאות והחופש בשכל החושב מקומם ; והשכל שבטוב מקורו' גם הוא אל הטוב יחתור . והילכך הנפש שלנו' זו הטהורה' על פי השכל תתנהג' ובמודע ומרצונה אל הטוב תשאף . הטוב הוא העושה את האדם לבן חורין והוא גם מטרת החופש . " ולכן כל מה שהרצון החופשי בעצמו ירצה ויע...  אל הספר
מוסד ביאליק