פרק שני: שיטות־מחשבה לא־יווניות

א . קרוב לוודאי ' טוענים אחדים' שפלוטינוס ידע את כתבי פילון איש אלכ סדנריה 20 ) 1 לפנס"ה בערך - עד אחרי 41 לספה"נ . ( בבעיה זו עסק' בין השאר' בפרוטרוט ה . גיו * ' הסבור' ששלוש דעותיו של פלוטינוס : האינסופיות האלוהית' תפיסת דרגות ההוויה ( האל' העולם והממצע בין האל ובין העולם ) והאכסטאזה מקורן בפילון . לכל שלוש הדעות מוצא המחבר מקומות מקבילים בפילון' ואולם מוטב שנסביר את המקומות המקבילים לא בתלות של הפילוסוף המאוחר במוקדם' אלא נגרוס ששניהם מפרשי אפלטון עצמאיים הם ושניהם שאבו מהמסורת של האסכולה האפלטונית . המקומות שנבחרו בידי art מכתבי פילון אין לראותם כמקורם של דברי פלוטינוס' אלא כמקומות פאראללייםנ . כדי להשלים את התמונה של הרקע האידיאי שמתוכו צמחה הניאופלטוניות' נציג בקצרה את דעותיו הפילוסופיות של פילון . פילון עצמו מדבר » על שלושה חלקים עיקריים של תורת ההוויה : התורה על אלוהים , התורה על הלוגוס' הוא דבר אלוהים' בה קשורה קשר הדוק התורה על כוחות ממצעים אלוהיים ;( dwdfj , ei <;) התורה על היקום כזירת הפעולה של כוחות אלה . תפיסת אלוהים של פילון היא טראנמצנדנטית : היא מעלה את האלוהות מעל לב...  אל הספר
מוסד ביאליק