פרק חמישי: פרסומי כתביו של פלוטינוס

כהוצאה ראשונה של כתבי פלוטינוס יש לראות את החיבורים שפלוטינוס כתבם במו ידיו' ושהיו עוברים מיד ליד בקרב תלמידיו וידידיו . פלוטינום לא היה קורא ואף לא היה מהקן את חיבוריו' וכך נפלו בהם שיבושים . עלו עליהם בשי בושיהם ההעתקים . הקוראים נהגו להגיה הגהות ולתקן את לשון ההעתקים וכן לשון המקור , ולאו דווקא בצורה מוצלחת ביותר . פלוטינוס הסכים אך במרוצת הזמן לכך' שפורפיריוס יקרא ויתקן את כתבי היד שלו בטרם יועברו לידי הקוראים . ויש לזכור' שפלוטינוס יצר לו סגנון ולשון פילוסופית משלו' דבר שגירה את המדקדקים וזירז אותם להגהות מוטעות . כך' למשל' המבקר הנודע לונגינוס ! ' ראה בעותקים המוגהים של כתבי פלוטינוס סילופים , וזאת' כפי שכותב פורפיריוס , משום שלא ידע את דרך הביטוי הרגילה של פלוטינום . 2 את המהדורה השנייה של כתבי פלוטיניס ערך , כפי הנראה , זמן מה לאחר מותו ; V 3 , 17 . 27 השווה . V 5 , 6 . 1 עי' הערותי לפורפיריוס , הערה . 67 . 2 פורםיריוס , חיי פלוטינוס , . 20-19 של הפילוסוף , הרופא אוסטוכיוסנ , תלמידו וידידו הנאמן . קרוב לוודאי שאוס טוכיוס הקדים להם מבוא' שבו תיאר את חייו , את מחלתו ואת מותו של...  אל הספר
מוסד ביאליק