מפתח שמות ומקורות לאנאדות

Physica 186 a 15 ( VI 1 , 16 ) 199 b 28 ( VI 8 , 8 ) 201 a 30 ( II 5 , 1 ) De caelo 279 a 15 ( 111 7 , 9 ) 279 a 27 ( HI 7 , 4 ) Demokritos III 6 , 12 ( Diels B 9 , B 125 ) . Empedokles II 4 , 7 ; IV 8 , 5 ; IV 4 , 40 ( Diels B 17 , 19 sq . ); V 1 , 9 ( Diels B 26 , 5-6 ; IV 7 , 10 ( Bx 112 , 4 ); IV 8 , 1 ( B l 15 , 13-14 , B 120 ) . Epikuros III 9 , 15 ( Usener fr . 403 ) . Euripides IV 4 , 45 ( Troades 887 •) . sq Herakleitos I 6 , 6 ( Diels B 13 ); II 1 , 2 ( B 6 ); II 9 , 18 ( B 92 ); III 5 , 6 ( Diels A 9 ); IV 8 , 1 ( Diels B 60 , B 84 a ); V 1 , 2 ( B 96 ); V 8 , l ( B 84 b ); V 9 , 5 ( B 101 ); VI 3 , ll ( B 82 ) . Hesiodos IV 3 , 14 ( Erga 61 ) .  אל הספר
מוסד ביאליק