ביבליוגרפיה נבחרת

בן ששון . ח"ה , 'ייחוד עם ישראל לדעת בני המאה השתים עשרה . ' פרקים ובעריכת א"ש רוזנטל , ( ב ( תשכ"ט-תשל"ד . ( עמ' . 218-145 בן ששון . יי , 'לחקר משנת טעמי המצוות במורה נבוכים , ' תרביץ , כט ( תש"ך . ( עמי . 281-268 בקר , יי , סודו של 'מורה נבוכים , ' תל אביב תשט"ז . גויטיין , ש"ד . 'חיי הרמב"ם לאור גילויים חדשים מן הגניזה הקהירית . ' פרקים ( בעריכת ש"ק מירסקי ) ד ( תשכ"ו , ( עמ' . 42-29 גולדמן , אי , 'נבואה ובחירה , ' ספר הזכרון לש '' ק מירסקי . תשרי תשל '' א . עמי רג-רי . הרוי . זי , יבין פילוסופיה מדינית להלכה במשנת הרמב"ם , ' עיון , כט ( תש"מ . < עמי . 212-198 הרטמן , , 'ד הרמב"ם — הלכה ופילוסופיה , תל אביב תש"ם . ונטורה , , 'מ 'הקיימת סתירה במחשבת הקרכנות במשנת הרמב"ם . ' ? תורה שבעל פה ה . ירושלים תשכ"ג , עמ' קצו-רא . טשרנוביץ , . 'ג היחס כין ישראל לגויים לפי הרמב"ם , ניו יורק חש"י . ישראלי , שי , ספר ps חמדה , תל אביב תשי '' ז , ספר ראשון , שער א ( על מצות יישוב ארץ ישראל . ( כהנא , , 'ק 'למחשבת הקרבנות , ' תורה שבעל פה ה , ירושלים תשכ"ג , עמ' קפו-קצה ( על הסתירות שלכאורה בין מש...  אל הספר
מוסד ביאליק